نوشته‌ها

سخنی زیبا از نلسون ماندلا

بابحث های بی نتیجه انرژی خودراهدرنده.

nelson-mandela

 

انتظار نداشته باش بامنفی نگری جسمی سالم داشته باشی .

تاباخودمهربان نباشی ،نمی توانی مهربورزی

قبل ازمطمئن شدن ،درموردچیزی قضاوت نکن.

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن

نلسون ماندلا