نوشته‌ها

ارتباط رنج و شادی با سرنوشت شما

آنچه رنج و شادی را بدان مرتبط می کنید سرنوشت شما را می سازد.

 

هر کدام از ما الگوی رفتاری خاصی را آموخته و به کار بسته ایم که از طریق آن خود را از رنج به درون شادی بیفکنیم. برخی با کشیدن سیگار، پرخوری عصبی یا سو استفاده کلامی از دیگران به این مهم دست پیدا می کنند. برخی دیگر راه را در ورزش کردن، گفتگو، یادگیری، کمک به دیگران و یا ایجاد تحول در روشی یافته اند.

الگوهای شما برای پرهیز از رنج و برخورداری از شادی چیست؟ این الگوها تا به امروز چگونه زندگی شما را رقم زده اند؟ فهرستی از این شیوه ها تهیه کنید. زمانی که می خواهید احساس بهتری داشته باشید، تلویزیون نگاه می کنید؟ سیگار می کشید؟ می خوابید؟ چه راه های مثبت تری برای گریز از رنج و رسیدن به شادی می شناسید؟

 

برگرفته از: کتاب ۳۶۵ گام بلند موفقیت – آنتونی رابینز – انتشارات دویار