شب یلدا به همراه این شعر زیبا

بوی یلدا را حس میکنی؟

انتهای خیابان آذر
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان
قراری طولانی به بلندای یک شب
شب عشق بازی برگ و برف

 

Yalda-Night_IMG_07

پاییز چمدان به دست ایستاده
عزم رفتن دارد
آسمان بغض میکند
میبارد
خدا هم میداند عروس فصلها چقدر دوست داشتنیست دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد
آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان میدوزد
دستی تکان میدهد
قدمی برمیدارد سنگین و سرد
کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و…
تمام میشود
پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی
رفتنت به خیر
سفرت بی  خطر
عروس زیبای زمستان
خوش آمدی.
یلداتان فرخنده ، زمستانتان عاشقانه